متخصص زنان و زایمان
فهرست اعضای انجمن علمی بیهوشی قلب ایران
 ردیف نام و نام خانوادگی تخـــــــصـــص استــــــــــان نظام پزشکــــــــی 
 1

دکتر میترا آذرآسا فلوشیپ بیهوشی  قلب  قزوین  65592
 2  دکتر  بهزاد  آزمین  متخصص بیهوشی    19447
 3  دکتر  رسول  آذرفرین  فلوشیپ بیهوشی قلب
 آذربایجان شرقی
 61746
 4 دکتر محمدرضا
آموزگارزواره
فلوشیپ بیهوشی قلب تهران
 46735
 5 دکتر
محمد جواد
اسماعیلی
فلوشیپ بیهوشی قلب
اصفهان
 78765
 6 دکتر صدیقه
احمدی
فلوشیپ بیهوشی قلب فارس
 105067
 7 دکتر
هدایت اله
اخلاق
فلوشیپ بیهوشی قلب
فارس
31402 
 8 دکتر عبدالرسول انوری پور فلوشیپ بیهوشی قلب بوشهر  63393
 9  دکتر  الهه  الهیاری  فلوشیپ بیهوشی قلب
 فارس  75180
 10 دکتر  ولی  ایمان طلب
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 گیلان  33348
 11  ذکتر  امید  آقا داودی  متخصص بیهوشی    58033
 12  دکتر  مسعود  ابراهیمی  متخصص بیهوشی    27745
 13  دکتر  هدایت اله   الیاسی  متخصص بیهوشی    260
 14  دکتر  سید علی  امامی  متخصص بیهوشی    32001
 15 دکتر تورج بابائی فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  57682
 16 دكتر محمد حسین بخشائی فلوشیپ بیهوشی قلب همدان  46774
 17 دکتر مجيد  بصيرت فلوشیپ بیهوشی قلب مازندران 81430 
 18  دکتر  نادیا  بنی هاشم
 فلوشیپ بیهوشی قلب
مازندران
61767 
 19  دکتر  احمد  بهرامی  فلوشیپ بیهوشی قلب
آذربایجان شرقی
65122 
 20 دکتر فاطمه بیات فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  66743
 21  دکتر  عیسی  بیله جانی
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 آذربایجان شرقی
 62431
 22  دکتر  فرزین  برومندان  متخصص بیهوشی    4674
 23  دکتر  ضیاء الدین  بهین آئین  متخصص بیهوشی    10822
 24  دکتر  زهرا  پورمهدی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 خوزستان  28447
 25  دکتر  رامک  پشت پناه
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 مازندران  40605
 26 دکتر نرگس پایانی فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  90179
 27 دکتر
ناصر
پاوی تر
فلوشیپ بیهوشی قلب خراسان رضوی
 88116
 28  دکتر  عبداله   پناهی پور  متخصص بیهوشی    17426
 29 دکتر مسعود تربیت فلوشیپ بیهوشی قلب گیلان  75195
 30 دکتر محمدرضا  تشكر فلوشیپ بیهوشی قلب اصفهان  75235
 31  دکتر  حسین  تلاوت  فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  36145
 32 دکتر ضیاء توتونچی قربانی فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  36737
 33  دکتر  محمد  توکلی راد
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  1466
 34 دکتر کورش تیرگر فاخری فلوشیپ بیهوشی قلب سیستان وبلوچستان  61233
 35  دکتر  رضا  ترجمان پرشکوه
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 خراسان رضوی
 102133
 36  دکتر  حسن  تیموری  متخصص بیهوشی    58489
 37  دکتر  رضا  جویبار  فلوشیپ بیهوشی قلب
 فارس  75586
 38 دکتر علي  جباري فلوشیپ بیهوشی قلب گستان 92835 
 39  دکتر هاشم
 جری نشین
 فلوشیپ بیهوشی قلب
هرمزگان
55320 
 40 دکتر سارا جريراحمدي فلوشیپ بیهوشی قلب خوزستان 110884 
 41  دکتر  علیرضا  جلالی فراهانی
 فلوشیپ بیهوشی قلب
تهران
40714 
 42  دکتر  حسینعلی  جلوه مقدم
 متخصص بیهوشی قلب
تهران
22567 
 43  دکتر  حمیدرضا  جلیلی  فلوشیپ بیهوشی قلب
تهران
32777 
 44  دکتر  محمدرضا  جمشیدی  فلوشیپ بیهوشی قلب
زنجان
42504 
 45  دکتر  علیرضا  جهانگیری فرد
 فلوشیپ بیهوشی قلب
تهران
86450 
 46  دکتر  مرتضی  جباری مقدم  متخصص بیهوشی   25678 
 47  دکتر  فرشاد  جلال منش  متخصص بیهوشی   23292 
 48  دکتر  سید سعید  جهانبخش  متخصص بیهوشی   29359 
 49  دکتر  محمدرضا  حبیبی  فلوشیپ بیهوشی قلب
مازندان
35570 
50  دکتر  افشین  حسن زاده
 فلوشیپ بیهوشی قلب
  61943 
 51  دکتر  محمد  حسنپوردرگاه  فلوشیپ بیهوشی قلب
اردبیل
39699 
 52  دکتر  ابراهیم  حسنی  فلوشیپ بیهوشی قلب
آذربایجان غربی
71674 
 53  دکتر  سید حسین
 حمیدی  فلوشیپ بیهوشی قلب
مازندران
52432 
 54  دکتر  عوض  حیدرپور  متخصص بیهوشی قلب
تهران
20783 
 55  دکتر حبیب اله  حسینی  متخصص بیهوشی   32736 
 56  دکتر  شاهرخ  حوائجی  متخصص بیهوشی   22451 
 57  دکتر  مهدی  حیدری  فلوشیپ بیهوشی قلب
سیستان و بلوچستان
72911 
58  دکتر  سعید  خادمی  متخصص بیهوشی
فارس
61505 
 59  دکتر  محمدباقر  خسروی  فلوشیپ بیهوشی قلب
فارس
35159 
 60  دکتر  مجید  خسروحیدری     49822 
61  دکتر  مهرداد  خزائی  فلوشیپ بیهوشی قلب
البرز
50164 
 62  دکتر  رضا  خواجه نوری
 فلوشیپ بیهوشی قلب
تهران
97007 
 63  دکتر  علی  خلیلی  متخصص بیهوشی   79427 
 64 دکتر علی دباغ فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  62906
 65 دکتر مجيد  دشتي فلوشیپ بیهوشی قلب يزد  58171
 66 دکتر مهدی دهقانی فیروزآبادی فلوشیپ بیهوشی قلب اهواز  58518
 67 دکتر عبدالحمید ذکایی فلوشیپ بیهوشی قلب کرمانشاه  37859
 68  دکتر  محمد  ذکایی آشتیانی  متخصص بیهوشی    25435
 69  دکتر  احمد  رستگاریان  فلوشیپ بیهوشی قلب
 فارس  43789
 70  دکتر  مسعود  رزاقی  فلوشیپ بیهوشی قلب
   54560
71 دکتر  محمد  رضوان نوبهار
 متخصص بیهوشی قلب
 تهران  21285
 72 دکتر فرشيد روانشادي فلوشیپ بیهوشی قلب خوزستان  50382
 73  دکتر  مهدی  رهاب  فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  85108
 74 دکتر علی رضائی مقدم فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  48918
 75  دکتر  رضا  روشن پور  متخصص بیهوشی    74743
 76  دکتر  سید احمد  راکئی  متخصص بیهوشی    46375
 77  دکتر  سید اکبر  رجائی رامشه  متخصص بیهوشی    44337
 78  دکتر  محسن  زارع شریفی
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 گیلان  54908
 79  دکتر  ناهید  زیرک  متخصص بیهوشی    42626
80 دکتر شیرین  سلاجقه فلوشیپ بیهوشی قلب کرمان  87768
 81  دکتر  منصور  سلطانزاده  متخصص بیهوشی قلب
 خوزستان  26038
 82  دکتر  قاسم  سلطانی  متخصص بیهوشی قلب
 خراسان  3272
 83 دکتر مهدی سلیمانی فلوشیپ بیهوشی قلب مازندران  50793
 84 دکتر آریا سلیمانی فلوشیپ بیهوشی قلب مازندران  39376
 85 دکتر سيداحمدرضا سليم بهرامي فلوشیپ بیهوشی قلب همدان  51308
 86  دکتر  مریم  سلطان احمدی  فلوشیپ بیهوشی قلب    64498
 87  دکتر  حسن  سلطانی نیا  متخصص بیهوشی    20577
 88  دکتر شهربانو  شهبازی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 فارس  25968
 89 دکتر علی شاه عباسی فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  38758
 90 دکتر وحید  شربتداران فلوشیپ بیهوشی قلب مازندران   48815
 91 دکتر هوشنگ شهریاری فلوشیپ بیهوشی قلب
 28383
 92 دکتر محمد شیروانی فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  74089
 93 دکتر موسي شيرمحمدي فلوشیپ بیهوشی قلب كردستان  47453
 94 دکتر
 شیما  شیبانی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 خراسان رضوی
 85623
 95  دکتر  سید مطهر  شجاعی  متخصص بیهوشی    31911
 96  دکتر  جلال  صائم  فلوشیپ بیهوشی قلب
 فارس  41594
 97  دکتر  کیانوش  صابری  فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  51719
 98  دکتر  جواد  صدری زاده  فلوشیپ بیهوشی قلب
 فارس  42359
 99  دکتر  عباس  صدیقی نژاد
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 گیلان  56701
 100  دکتر  محمدرضا  صمدانی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 اصفهان  76686
 101  دکتر  مصطفی  صادقی  متخصص بیهوشی    25423
 102  دکتر  علی  صادقی  فلوشیپ بیهوشی قلب    22729
 103  دکتر  سید ابراهیم  صادقی  فلوشیپ بیهوشی قلب    65243
 104  دکتر  محمد  صفدری  متخصص بیهوشی    43902
 105  دکتر  داوود  ضیغمی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 فارس  29080
 106 دکتر محسن  ضیائی فرد فلوشیپ بیهوشی قلب خراسان جنوبی  69799
 107  دکتر  کمال الدین
 طباطبائی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 خوزستان  34322
108  دکتر  سیامک  طاهری طباطبائی
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 لرستان  92405
109  دکتر  کامبیز
 ظهوری  فلوشیپ بیهوشی قلب
 فارس  71329
 110  دکتر  سیمین  عظمتی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 فارس  33448
 111 دكتر  احمد عبادي فلوشیپ بیهوشی قلب خوزستان  25998
 112  دکتر  شهریار  عسگری  متخصص بیهوشی قلب
 تهران  35491
 113  دکتر  ناهید  عقدائی  متخصص بیهوشی قلب
 تهران  30786
 114 دکتر سید مصطفی علوی فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  48472
 115  دکتر  محمدحسن  عبدالهی  متخصص بیهوشی    53063
 116  دکتر  عبدالرضا  عبدی  متخصص بیهوشی    40754
 117  دکتر  سید حسن  عطارزاده  فلوشیپ بیهوشی قلب    101969
 118  دکتر  محمد  غفاری پور
 متخصص بیهوشی قلب
 تهران  28524
 119  دکتر  محمود  غلام آل محمد  متخصص بیهوشی    33493
 120 دکتر سیدسعید غیاثی فلوشیپ بیهوشی قلب تهران 62657 
 121  دکتر  رسول  فراست کیش
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  17726
 122  دکتر  فرزاد  فاضلی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 خراسان  66791
 123  دکتر  کمال  فانی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  43617
 124 دکتر مهدی فتحی فلوشیپ بیهوشی قلب خراسان  57859
125  دکتر  فرشید  فرحبخش  فلوشیپ بیهوشی قلب
 کرمان  29305
 126  دکتر  رضا  فرحزادی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  42708
 127  دکتر  افشین  فروتن  فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  69810
 128
دكتر محمد  فروزش فرد فلوشیپ بیهوشی قلب سمنان  56005
 129 دکتر زهرا فریطوس فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  59737
 130  دکتر  سید منصور  فاطمی  فلوشیپ بیهوشی قلب    47227
 131  دکتر  فریدون  فریور  فلوشیپ بیهوشی قلب
 گلستان  63305
 132  دکتر  مازیار  فلاحت متخصص بیهوشی     71798
 133  دکتر  مجید  قدسی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  12452
 134  دکتر  مسعود  قربانلو  فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  63687
 135 دکتر کوروش قربانی نژاد فلوشیپ بیهوشی قلب گلستان  55552
 136 دکتر سیدمهران قریشی فلوشیپ بیهوشی قلب اصفهان  81546
 137 دکتر ایمان قندی فلوشیپ بیهوشی قلب فارس  82437
 138  دکتر  کبری  قاضی سعیدی  متخصص بیهوشی    14726
 139  دکتر  ایرج  قربان دائی پور  متخصص ببهوشی    9572
 140  دکتر  عباش  قیاسی  متخصص بیهوشی    22531
 141 دکتر سعید کاشانی فلوشیپ بیهوشی قلب هرمزگان  55405
 142  دکتر  احمد  کشکولی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 خوزستان  60696
 143  دکتر  علی  کرمی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 فارس  94253
 144  دکتر  مجید  کبیری  فلوشیپ بیهوشی قلب
 اصفهان  47138
 145 دكتر حمید کمالی پور فلوشیپ بیهوشی قلب فارس  42352
 146 دکتر امیرعباس کیانفر فلوشیپ بیهوشی قلب آذربايجان شرقي  49835
 147  دکتر  امجد  کیانی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 آذربایجان شرقی
 58104
 148  دکتر  مصطفی  کازرونی  متخصص بیهوشی    62642
 149  دکتر مهرزاد   کاویانی  متخصص بیهوشی    45658
 150  دکتر  علیرضا  کریم زادحق  متخصص بیهوشی    27335
 151  دکتر  سید مجتبی  کریمی  متخصص بیهوشی    13403
152
 دکتر  میترا  گل محمدی
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 آذربایجان غربی
 30138
 153  دکتر  شهرزاد  گل بابائی  متخصص بیهوشی    14501
 154  دکتر  سید مسعود  لهسایی  متخصص بیهوشی    20599
155
 دکتر  محمدتقی  معین وزیری
 متخصص بیهوشی
 فارس  16245
 156  دکتر  علیرضا  ماهوری  فلوشیپ بیهوشی قلب
 آذربایجان غربی
 56952
 157 دکتر مازیار محجوبی فر فلوشیپ بیهوشی قلب سیستان وبلوچستان  56240
 158 دکتر علی  محمدزاده جودیانی فلوشیپ بیهوشی قلب گیلان  43232
 159  دکتر  غلامرضا  مرادی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 کرمانشاه  33085
 160 دکتر سیدحسین مشتاقیون فلوشیپ بیهوشی قلب یزد  51077
 161  دکتر  مهرداد  مصباح کیائی
 فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  64373
 162  دکتر  وحید  معروفی  فلوشیپ بیهوشی قلب
   47739
 163 دکتر غلامرضا معصومی فلوشیپ بیهوشی قلب اصفهان  57917
 164  دکتر  عباسعلی  مقدم  فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  74744
 165  دکتر  مرتضی  مناقب  فلوشیپ بیهوشی قلب
 یزد  46204
 166  دکتر  مجتبی  منصوری  فلوشیپ بیهوشی قلب
 اصفهان  61727
 167 دکتر محمد جواد مهربانيان فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  97286
 168  دکتر  اصغر  محمدی  متخصص بیهوشی    41418
 169  دکتر  مجتبی   مرعشی  متخصص بیهوشی    55751
 170  دکتر  هایده  معین  متخصص بیهوشی    49827
 171  دکتر  علی اکبر  معینی  متخصص بیهوشی    53487
 172  دکتر  بهزاد  مقصودی  متخصص بیهوشی    40876
 173  دکتر  مهرداد  مکرم دری  متخصص بیهوشی    61878
 174  دکتر  کامبیز  موسوی  متخصص بیهوشی    56664
 175  دکتر  علی میر منصوری  متخصص بیهوشی    36594
 176  دکتر  میرموسی  میری نژاد  متخصص بیهوشی    25420
 177 دکتر نادر نادرپور فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  57640
 178  دکتر  سعیدرضا  نامی  فلوشیپ بیهوشی قلب    86799
 179  دکتر  هوشنگ  نادیان مهر
 متخصص بیهوشی 
 تهران  7794
 180 دکتر ناهید ناصح فلوشیپ بیهوشی قلب قزوین  63558
 181  دکتر  سیروس  نائمی  متخصص بیهوشی     9990
 182  دکتر  غلامرضا  نجفی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 اصفهان  31499
 183 دکتر حسین نداف نیا فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  40757
 184 دکتر بهمن نقی پور باسمج فلوشیپ بیهوشی قلب آذربایجان شرقی  75489
 185 دکتر محمدرضا  نوروزي فلوشیپ بیهوشی قلب تهران 67003 
 186 دکتر بهرنگ نورعلیشاهی فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  78845
 187 دکتر  مهدی  نجفی  متخصص بیهوشی    65564
 188  دکتر  مجید  نکوفرد  فلوشیپ بیهوشی قلب    15651
 189  دکتر  سهراب  نگارگر  متخصص بیهوشی    26187
 190  دکتر  مجتبی  نیازی  متخصص بیهوشی    23085
 191  دکتر  محمد حسین  نیکوئیان  متخصص بیهوشی   25217
 192 دکتر سیدمهرداد هاشمی فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  61704
 193 دکتر سیدمحمد هاشمی ایوری فلوشیپ بیهوشی قلب خراسان شمالي  54786
 194 دکتر علی همت فلوشیپ بیهوشی قلب تهران  49841
195  دکتر  آرش  هاتفی  متخصص بیهوشی قلب
   67602
 196  دکتر  فاطمه  هادی پورزاده  فلوشیپ بیهوشی قلب    113616
 197  دکتر  فروزان  یزدانیان  متخصص بیهوشی قلب
 تهران  21601
 198  دکتر  افشین  یوسفی  فلوشیپ بیهوشی قلب
 تهران  39876
 199 دکتر منیژه یوسفی فلوشیپ بیهوشی قلب خراسان رضوی  60798
 200 دکتر احمد يوسف زاده فلوشیپ بیهوشی قلب لرستان  50413

ورود به سايت - ثبت نام كاربر
طراحی و اجرا توسط پورتال صفرویک
);
aksaray escort cubuk escort burdur escort canakkale escort corlu escort erzurum escort eskisehir escort gebze escort inegol escort iskenderun escort isparta escort karaman escort kastamonu escort kemer escort kocaeli escort manisa escort konya escort mugla escort rize escort sakarya escort trabzon escort cerkezkoy escort tekirdag escort usak escort balikesir escort